понедельник, 3 октября 2016 г.

Методичні рекомендації

У 2016–2017 навчальному році вивчення іноземних мов здійснюватиметься за такими навчальними програмами:
·        «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 14 класи»,  Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;
·        «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1011 класи», Київ, 2010 р.;
·        «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 59 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.;
·        «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 57 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.;
·        «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 89 класи», «Перун», 2005 р.;
·        «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова. 511 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики в рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання в рамках семестрового і підсумкового контролю.
Програма не обмежує самостiйнiсть і творчу iнiцiативу вчителя, передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання (навчально-методичні комплекси, підручники, посібники, аудіо-, відеоматеріали тощо).
Оцінювання навчальних досягнень учнів
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.
Основною ланкою в системі контролю в загальноосвітніх навчальних закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його оволодіння та здійснення корегування  щодо  застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного контролю навчальна. Питання, завдання, тести спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи.
Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.
Наступною ланкою в системі контролю є семестровий  контроль, що проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. Семестровий контроль проводиться двічі на рік.
Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).
                             
Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування.
У загальноосвітніх навчальних закладах та спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов контроль з чотирьох видів мовленнєвої діяльності наприкінці семестру проводиться, починаючи з 3-го класу або з ІІ-го семестру 2-го класу (за рішенням педагогічної ради).
Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.
При перевірці робіт з іноземної мови в початковій школі (14 класи) вчитель виправляє помилки і пише згори правильний  варіант слова, виразу тощо. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.
У 59 класах зошити перевіряються  один раз на тиждень.
У 1011 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялись роботи всіх учнів.
Словники перевіряються один раз на семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Словники ведуться учнями 311 класів обов’язково за темами, що вивчаються протягом року. Учні 1 та 2 класів словники не ведуть! Оцінка за словник у журнал не виставляється.

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.
Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень

Оформлення сторінок класного журналу на кінець вивчення теми

Ліва сторінка журналу
Права сторінка журналу
НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!

03
/
09
06
/
09
08
/
09
10
/
09
13
/
09
17
/
09
Тема
20
/
09
24
/
09
Дата
Зміст уроку
Домашнє завдання
6.
17/ 09
Записується тема уроку
Виконати впр.7 на ст.27
н
н
н
н
н
7
7


7.
20/
09
Записується тема уроку
Вивч. слова, скласти повідомл. про свою сімюза зразком.
6

7
8
6
7
7


7
8
н
8
н
7
8

Оформлення сторінок класного журналу на кінець навчального рокуЛіва сторінка журналу
Права сторінка журналу

          А    Г  П   Ч
Дата
Зміст уроку
Домашнє завдання
Тема

17
/
05

19       
/
05

24
/
05

26
/
05
Зошит
ІІ семестр
Скоригована
Річна
67.
17/05
Контроль аудіювання
опрацювати розмовні теми «Улюблені тварини», «Хоббі», …
8
7
6
8
7
8
7

7
68.
19/05
Контроль говоріння
повторити  відм.імен.
9
9
10
10
н
8
10

10
69.
24/05
Контроль письма
прослухати аудіозапис віршу, повторити його
6
7
8
9
8
9
7

8
70.
26/05
Контроль читання